Начало За нас Новини Галерия Контакти  
   


Проект BG051PO001-5.1.01-0083-C 0001 "Занаяти за теб"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”,
 съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

   
 
 

Актуално
 

ОП Човешки ресурси
 

Публикации
 

Въпрос - отговор
 

Полезни връзки
 

EN


Сдружение „Общество за всички"

София, 1000
бул."Витоша"120
 

Регионална занаятчийска камара – Ловеч
Ловеч, 5500
ул. „Търговска” 24
 

 

В тази рубрика ще намирате актуални нормативни актове, свързани с образованието, обучението и работата на хората с увреждания, със защитата на техните права, както и материали за развитието на занаятите у нас, за упражняване на занаятчийските професии

МЕТОДИКИ ЗА ОБУЧЕНИЕТО НА ДЕЦА С УВРЕЖДАНИЯ ПО ПРОЕКТ BG051PO001-5.1.01-0083-C0001 « ЗАНАЯТИ ЗА ТЕБ»

Полезна информация за хората с увреждания

Закон за интеграция на хората с увреждания

 


 
    Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Сдружение „Общество за всички” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.    
 
2005-2010 All Rights Reserved. Accociation Society for all.
webdesign by: www.hesup.com