Начало За нас Новини Галерия Контакти  
   


Проект BG051PO001-5.1.01-0083-C 0001 "Занаяти за теб"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”,
 съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

   
 
 

Актуално
 

ОП Човешки ресурси
 

Публикации
 

Въпрос - отговор
 

Полезни връзки
 

EN


Сдружение „Общество за всички"

София, 1000
бул."Витоша"120
 

Регионална занаятчийска камара – Ловеч
Ловеч, 5500
ул. „Търговска” 24
 

ОБУЧЕНИЕТО ПО ТРИТЕ ЗАНАЯТА ОТ МАРТ ДО ЮНИ:

Отчет Хлебарство Април 2010
Отчет Хлебарство Май 2010
Отчет Хлебарство Юни 2010

Отчет Икони Април 2010
Отчет Икони Май 2010
Отчет Икони Юни 2010

Отчет Керамика Май 2010
Отчет Керамика Юни 2010

  
 

НАЧАЛОТО
 

На 27 март започна обучението по проекта „Занаяти за теб”. Успешно и при много голям интерес стартира работата на групите по:

*    Занаят „Изработване на художествена керамика” – 10 души

*    Занаят „Художествена обработка на дърво” – 10 души 

*    Занаят „Хлебарство и сладкарство”  – 10 души

 

 

 

 

Какво свършихме в периода март - юни 2010
 

*  На 27 март 2010 г. започна обучението по трите занаята: „Изработване на художествена керамика”, „Художествена обработка на дърво” и „Хлебарство и сладкарство”. Групите са сформирани, направен е график за обучението, учебните програми на преподавателите са разработени и одобрени.

*  Закупените са необходимите материали за обучението по първите три занаята.

*  През април бе подаден Първи междинен технически доклад за изпълнението на проекта.

*  На 19 май младежите, обучавани по трите занаята, участваха в демонстрация на декупажна техника в офиса на Office One в Троян, където се запознаха с нови методи на декоративно-приложното изкуство.

*  В края на първия месец от обучението са готови вече и първите произведения – писани керамики, нарисувани икони, сладки и торти.

*  На 23 май младежите-занаятчии участваха в празника по случай 5-та годишнина на Комплекса за социални услуги „Къща на игрите”. Те подредиха в експозиции първите свои готови изделия по иконопис и грънчарство, почерпиха десетките гости със своите сладки и торти. Подариха на гостите от София и Троян от своите произведения.


 
 

ЧРД, КЪЩА НА ИГРИТЕ!
 

 На 23 май децата и младежите от социалните заведения от Комплекса за социални услуги „Къща на игрите” в с. Дълбок дол, неговите ръководители, възпитатели и обслужващ персонал, много гости от София и Троян се събраха на традиционния празник на комплекса за 24 май, но и да отбележат неговата 5-та годишнина. 

5 години в цифри и факти

*   Обгрижени са 1201 деца;

*  Защитени са три общински социални заведения: Дневен център за деца с увреждания с 20 места, Център за временно настаняване с 15 места, Защитено жилище с 6 места;

*   Проведени са 4 международни конференции и срещи;

*   Организиран е обмен на опит с водещи организации от Холандия, Франция, Уелс, Молдова и др.;

*   Провеждано е регулярно обучение на родителите.
 

За тези години комплексът стана истински дом за много младежи без родители. Други намериха тук помощ, приятели и обич. И всички се надяваме, че комплексът ще продължи да се развива, ще получава помощта на държавата, общината и гражданите, за да бъде и занапред едно обичано и нужно място за стотици деца и младежи в риск.

Честит рожден ден, Къща на игрите!

 
 

 

През февруари 2010 по проекта са извършени следните действия:

 

*     Създаден е експертният съвет на проекта.

*     Проведена е информационна среща с обучителите.

*     Подготвят се методиките, по които ще се преподават на младежите основните занаяти и професията Текстообработка. Те ще бъдат обсъдени със специалисти от експертния съвет на проекта и едва след това ще се прилагат в процеса на обучение.

*     Изпратени са покани за оферти за доставка на оборудване, материали и услуги за всички обучения по занаятите и професията.

*     Избрана и одобрена е офертата за доставка на компютърното оборудване – компютри с цялата необходима периферия, мултимедиен проектор и др.

 

В Дневния център за деца с увреждания в с. Дълбок дол бе проведена информационна среща с обучителите по проекта.

Първо те се запознаха с материалната база на Комплекса за социални услуги, ателиетата и помещенията, където ще се извършва обучението.

Доц. д-р Румяна Кралева им представи същността, целите и дейностите на проекта „Занаяти за теб” и мястото на обучителите в тях.

Обсъдени бяха конкретни действия за закупуване на необходимите материали за обучението по различните занаяти и за избор на доставчици.

Цветан Донковски представи различни варианти за подбор и доставка на пещ за грънчарски изделия.

Обсъдени бяха технологиите за работа в отделните ателиета, в които ще се извършва обучението на младежите.

Росица Занкова предложи изработените от младежите по време на обучението керамични изделия да се продават в магазините на РЗК – Ловеч и да се предложат и на други места, като допълнителен стимул за работа на участниците в проекта.

Обсъдени бяха учебните планове по отделните дисциплини и организацията по началото на обучителната дейност.
 

 

 

 

 До края на януари по проекта са извършени следните действия:

 

*     Разработен и одобрен е график за определяне на сроковете и изпълнителите на доставки и услуги.

*     Съставен е експертен съвет.

*     Съгласувана е Заповед №1 от 04.12.2009 г. за персоналните отговорности на ръководния екип.

*     Разработена и изпратена до доставчиците е покана за участие в процедура за избор на изпълнител.

*     Проведена е първа среща с участниците в обучението и са формирани /частично/ групите.

*    Проведени са срещи на екипа за съгласуване на анкетната карта, за разглеждане на първата методика за обучението и за подбор на обучителите.

*     Направен е подбор, разгледани са оферти и избрани изпълнители за:

o      разработка на сайта на проекта,

o      разработка на лого на проекта,

o      предпечатна подготовка и печат на материалите за информиране и публичност.

*     Логото е прието и съгласувано с членовете на екипа.

* Сайтът е активиран и се захранва с актуална информация. Всеки желаещ може да го посети на адрес: http://societyforall.infocom.bg/craftsforyou/index.htm, да се запознае с актуалната информация, да зададе въпрос или изкаже мнение и предложение до екипа на проекта.  

             

 КАКВО ТРЯБВА ДА ЗНАЕТЕ ЗА ПРОЕКТА „ЗАНАЯТИ ЗА ТЕБ”

 ЦЕЛИ НА ПРОЕКТА

Основна цел:

·        Предоставяне на занаятчийско обучение - чиракуване и овладяване на професионални трудово-занаятчийски умения за хора с увреждания, по специалностите керамика, дърворезба, хлебарство и сладкарство, компютърна грамотност.

Специфични цели:

·        Усвояване на майсторството в традиционните занаяти на Троянския край;

·        Съчетаване на методическото професионално обучение, получавано в СХУПИ „Проф. В. Колев” – Троян, с практическата работа по усвояване на майсторството в обучителните курсове по проекта;

·        Повишаване качеството на  живот  на хората с увреждания, придобили професия, търсена на пазара на труда.

·        Усвояване на знания и умения, които ще дадат възможност за професионална реализация и социална интеграция на хора с увреждания;

·        Създаване на директни контакти между работодатели и крайните бенефициенти.

·        Популяризиране на занаятите сред хората с увреждания.

 

Обучението в различните ателиета създава в децата  и хората с увреждания умения да упражняват  занаят, чрез който те биха могли да се включат на пазара на труда. Така тази неравностойна група ще бъде включена в живота на обществото – достойно и чрез повишаване на трудоспособността й. Обучението ще обхване и специалисти – социални работници от социалните заведения (Дневен център за деца с увреждания, Център за временно настаняване, Защитено жилище) в с. Дълбок дол, което ще осигури мултиплициране на ефекта и въвеждане на ежегодно обучение със собствени човешки ресурси. 

 

В изпълнение на проекта ще се обучат общо 50 души:

*     Занаят „Изработване на художествена керамика” – 10 души

*     Занаят „Художествена обработка на дърво” – 10 души 

*     Занаят „Хлебарство и сладкарство”  – 10 души

*     Професия „Текстообработка”  –  20  души    

                        

  

                                              Участници в проекта по пол пол пол

 

Мъже

 

Жени

25 бр.

25 бр.

 

                                              Участници в проекта по възраст

Възраст

Брой

1.

Деца до 7 години

  -

2.

Деца и младежи 8-14 години

  -

3.

Младежи 15-18 години

 25

4.

Младежи 19-24 години

 20

5.

25-54 години

 5

6.

55-64 години

 

7.

Над 65 години

 -

 

                           Участници в проекта по групи в неравностойно положение

Групи в неравностойно положение

Брой

1.

Малцинства

 5

2.

Мигранти

  -

Х3.

Хора с увреждания

40

4.

Деца, лишени от родителска грижа

13

5.

Други лица в неравностойно положение – моля, опишете ясно

 

* Общият брой надхвърля 50 души, тъй като някои от лицата отговарят на повече от една от характеристиките.

                       Участници в проекта по степен на образование

Статут в образователната система

Брой

Начален или прогимназиален етап на основното образование

20

Гимназиално образование

25

След гимназиално образование

5

Висше образование

 

  

 

ОСНОВНИ ДЕЙНОСТИ ПО ПРОЕКТА

 Първи етап – Подготвителни дейности и подготовка на материалната база и ресурсно осигуряване

Втори етап – Същинско обучение

Трети етап – Издаване на удостоверения, информиране и публичност и изготвяне на финален отчет

 Голямата част включени лица в проекта са с някакъв вид увреждане, но със съхранен интелект. Част от тях са в ученическа възраст или продължават обучението си в училище. Друга част са живели в институции и са лишени от родителска грижа. За тези деца и младежи е важно да получават разнообразни услуги под формата на умения за работа, включване в екип, съблюдаване на общи трудови правила. Заради увреждането си или престоя си в институция, те имат редица дефицити във физическото, психическото и социалното развитие. Целта е те да се преодоляват или компенсират, ако това не е възможно.

За всеки човек спецификата е различна, затова и дейностите по проекта обхващат различни занаяти. Така за всеки ще се намери най-подходящата форма на занимания, в зависимост от неговите индивидуални възможности, потребности и най-вече желания.

                                      Подбор на участниците в проекта

Дейностите, заложени в проекта (керамика, дърворезба и иконопис, хлебарство и сладкарство и текстообработка) имат характер на арт и трудова терапия – методи, доказали своята ефективност именно при работа с хора с увреждания.

Обучителните дейности са най-подходящи именно за лица в детска и младежка възраст, тъй като тогава те най-лесно възприемат.

В Троянска община са регистрирани над 200 души с някакъв вид увреждане. В Съюза на инвалидите в град Троян членуват над 40 души. Голяма част от тях са безработни, с ниска или никаква квалификация. Включването на тези лица в дейностите по проекта ще им осигури получаването на професия и шанс за реализация. Целевите групи са децата и младежите с увреждания, настанени или посещаващи социалните заведения, управлявани от Сдружение „Общество за всички”, деца и младежи с увреждания от специализираната паралелка в СОУ „Проф. Иван Хаджийски”, безработни или не учещи младежи с увреждания от община Троян.

Подборът за участие в обучението ще се извършва на базата на методика, анкета и въпросници в първия етап на проекта.

 

 

  

ОЧАКВАНИ РЕЗУЛТАТИ

 

*     Дейностите по проекта дават възможност на младежите да получат качествено нов вид социална и образователна услуга. Те получават равен шанс да придобият професионално образование.

*     Обучението по различните занаяти и получаването на удостоверения за завършеното занаятчийско обучение ще осигурят на младежите възможност за последваща реализация на пазара на труда или за продължаване на заниманията самостоятелно или като основа за получаване на специализирано образование.

*     Осигурява се възможност те да продължат своето развитие както в професионален, така и творчески план. Това е пряк резултат, който допринася за социалната интеграция и включване.

*     Допълнителен плюс е обучението по компютърна грамотност, което ще повиши мобилността и адаптивността на целевата група на проекта.

*     Младежите, завършили успешно обучението по проекта и получили удостоверение, ще могат да се реализират като калфи-занаятчии (самостоятелно или във фирма) по някой от трите занаята (керамика, дърворезба, хлебарство и сладкарство), както и на всяко работно място, което изисква компютърна грамотност.

*     За намиране на работни места на завършилите курсовете по обучение ще съдейства РЗК Ловеч.     

 

 


 
    Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Сдружение „Общество за всички” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.    
 
2005-2010 All Rights Reserved. Accociation Society for all.
webdesign by: www.hesup.com