Начало За нас Новини Галерия Контакти  
   


Проект BG051PO001-5.1.01-0083-C 0001 "Занаяти за теб"
Проектът се осъществява с финансовата подкрепа на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”,
 съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд

   
 
 

Актуално
 

ОП Човешки ресурси
 

Публикации
 

Въпрос - отговор
 

Полезни връзки
 

EN


Сдружение „Общество за всички"

София, 1000
бул."Витоша"120
 

Регионална занаятчийска камара – Ловеч


Ловеч, 5500
ул. „Търговска” 24

 

Комитетът за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" утвърди

8 нови схеми в сферата на пазара на труда

да стартират през 2011 г., 6 от тях са в подкрепа на бизнеса и заетите лица

"Социални иновации в предприятията" е нова грантова, която цели да въведе гъвкави форми на заетост за неравнопоставените лица на пазара на труда – младежи до 29 годишна възраст, лица над 55 годишна възраст, самотни родители и родители на деца с увреждания, които ще могат да работят на намалено работно време. По схемата работодателите ще кандидатстват с проект до 390 000 лв., като има възможност за 20% кръстосано финансиране за изграждане на детски кътове и столови за хранене към предприятията и фирмите. Минималният размер на помощта е 50 000 лв.

"Конкурентен старт на пазара на труда" за интегриране на уязвимите групи на пазара на труда на обща стойност 6 млн. 784 хил. лв. е схема насочена към безработните младежи до 29 годишна възраст и продължително безработните лица. Ще даде възможност чрез предоставяне на пакет от услуги, включващи професионално обучение и такова за придобиване на ключови компетентности да се намали броя на незаетите работни места на първичния трудов пазар. За целта ще бъде използван капацитета на 5-те Българо-германски центъра за професионално обучение – в Пазарджик, Плевен, Стара Загора, Смолян и Царево. 2 000 младежи до 29 годишна възраст е предвидено да бъдат включени в обучение по професионална квалификация и още толкова по ключови компетентности.

"Обучение и адаптация" е схема за насочена към лицата изтърпяващи наказание и цели да се повишат възможностите за активно поведение на пазара на труда на лишените от свобода, както и да се подпомогне процесът на реинтеграция чрез включването им в курсове за професионална квалификация. Предвижда професионално обучение в 4 степени и има за цел да обхване 9 000 лица. Бюджетът е 5 млн. 500 хил. лв.

"По-близо до работа" е нова схема на стойност 37 млн. лв., която цели да улесни географската мобилност на пазара на труда. Ще улеснява новонаетите лица в пътуването до работното им място в рамките на една година, в периметър 80 км на съответното населено място. Предвидено е от схемата да се възползват най-малко 9 200 лица.

"Безопасен труд" на стойност 70 млн. лв. е насочена към модернизация, реконструкция и обезопасяване на машини, съоръжения и технологични процеси в предприятия. Предвижда внедряване и разработване на нови стандарти за безопасни условия на труд и обучение за това. Схемата е грантова и предвижда 350 работодатели да получат подкрепа за подобряване условията на труд и за привеждането им в съответствие с изискванията на стандартите. Максималният размер на помощта е 200 000 лв., за големите кандидати е предвидена възможност и за съфинансиране в размер на 25 % от стойността на договора.

Продължава реализацията на схема "Квалификационни услуги и обучения на заети лица – фаза 3". В рамките на операцията на стойност 34 млн. лв. ще се предоставят квалификационни услуги и обучения на заети лица в микро, малки, средни и големи предприятия с цел повишаване на производителността на труда и създаване на условия за устойчива заетост. По схемата до края на 2013 г. е предвидено да преминат през обучение 35 600 заети лица.

В рамките на операцията "Услуги за развитие на гъвкав пазар на труда" ще бъдат създадени 10 центъра за кариерно развитие към Регионалните дирекции служби по заетостта и Централната администрация на Агенцията по заетостта. Дейността им ще бъде насочена към подпомагане на заети лица чрез професионални консултации, разработване на планове за кариерно развитие и предоставяне на информация. Бюджетът на схемата е 6 млн. лв.

Като продължение на популярната схема "Аз мога" по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” от февруари месец ще стартира новият проект "Аз мога повече" с 50 млн. лв. бюджет, по който е предвидено поне 25 000 заети лица да бъдат включени в професионално обучение и 41 000 – в обучение по ключови компетентности – основно по чужди езици и компютри.

С оглед тенденцията за намаляване на случаите на масови уволнения и стабилизиране на експортно ориентираните отрасли, Комитетът за наблюдение на Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" намали бюджета на Схема "Адаптивност" – за предоставяне на безвъзмездна финансова помощ на предприятия за обучение и преквалификация на персонала след преминаване на 4 часов работен ден, на 10 млн. лв. 

Квалификационни услуги и обучения за заети лица – фаза 3

Какво финансира програмата?

До 100% за микро и малки предприятия, до 80% за средни предприятия и до 70% за големи предприятия от допустимите разходи на проекти за обучение на заетите лица и насърчаване инвестирането в развитието на човешките ресурси.

Важно е да знаете, че максималната безвъзмездната финансова помощ за професионална квалификация на един обучаем не може да надхвърля 925,00 лв., а за ключови компетентности - не може да надхвърля 300,00 лв. за едно лице.

 • професионални обучения (по част от професия, по професия - само от лиценцирани организации по НАПОО)
 • обучения по ключови компетентности (езикови, презентативни, продажби и пр.);

Какви са изискванията за фирмите кандидати?

 • работодатели - малки, средни и големи предприятия;
 • институции в системата на професионалното образование, центрове за професионално обучение;
 • организации, представляващи обучения за придобиване на ключови компетентности с професионален опит от 2 години;
 • социално-икономически партньори, в т.ч. сдружения на работодатели, браншови организации, съюзи на работници и служители - в качеството им на работодатели или Обучаващи организации;

Възможно е да има и други изисквания към кандидатите, които ще бъдат уточнение официално след публикуване на покана за прием.

Срокове

Все още не са обявени официални срокове за кандидатстване, но се очаква да бъде публикувана обява за прием през 2011 г. Принципно се следва логиката на тази времева рамка:

 

 

Годишна индикативна програма на ОП „Човешки ресурси” – 2010 г.  – МТСП

 

Годишна индикативна програма на ОП „Човешки ресурси” – 2010 г. – МОМН

 

Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси” получи положителна оценка за съответствие”
 

Европейската комисия утвърди оценката за съответствие по Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”. По нея ще могат да бъдат усвоени 2,8 млрд. лв.

ОП „Развитие на човешките ресурси” е изключително важна за малкия бизнес, за квалификацията и преквалификацията в социалната сфера, особено в условията на криза.

Всички, които имат готови проекти, трябва да ги съобразят с изискванията на ЕК, за да могат да ползват средствата. За тези, които не разполагат с необходимия административен капацитет за изготвянето на проекти, Министерският съвет има готовност да създаде нов орган, който да подпомага, контролира и съдейства на общините и организациите.

При строга дисциплина и контрол до края на годината могат да бъдат усвоени около 1,4 млрд. лв. по Оперативните програми за България.

ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА „РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”
 

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" е стратегически документ, който е рамка за усвояване на финансови средства, съфинансирани от Европейския социален фонд на Европейския съюз и националния бюджет в рамките на програмния период 2007 - 2013 г. и обхваща територията на цялата страна под цел "Сближаване".

Оперативна програма "Развитие на човешките ресурси" е одобрена от Европейската комисия на 3 октомври 2007 г.

 Тя е съставна част от Националната стратегическа референтна рамка, една от основните цели на която е "развитие на човешкия капитал с цел осигуряване на по-висока заетост, доходи и социална интеграция".

Стратегическата цел на оперативната програма е да се подобри качеството на живот на хората в България чрез подобряване на човешкия капитал, постигане на високи нива на заетост, повишаване на производителността, достъп до качествено образование и учене през целия живот и засилване на социалното включване.

При изпълнението на ОП "Развитие на човешките ресурси" се преследват следните специфични цели:

 • Повишаване предлагането на труд и качеството на работната сила;
 • Увеличено инвестиране в човешкия капитал чрез по-добро и по-достъпно образование;
 • Повече социален капитал, партньорства и мрежи и развитие на социалната икономика.


За постигане на поставените цели се предвижда оперативната програма да бъде фокусирана върху реализирането на следните приоритетни оси:

 • Приоритетна ос 1: Насърчаване на икономическата активност и развитие на     пазар на труда, насърчаващ включването;
 • Приоритетна ос 2: Повишаване на производителността и адаптивността на заетите;
 • Приоритетна ос 3: Подобряване качеството на образованието и обучението в съответствие с потребностите на пазара на труда за изграждане на икономика, основана на знанието;
 • Приоритетна ос 4: Подобряване на достъпа до образование и обучение;
 • Приоритетна ос 5: Социално включване и насърчаване на социалната икономика;
 • Приоритетна ос 6: Повишаване ефективността на институциите на пазара на труда, социалните и здравните услуги;
 • Приоритетна ос 7: Транснационално и междурегионално сътрудничество;
 • Приоритетна ос 8: Техническа помощ.

 Изпълнението на оперативната програма ще допринесе за реализирането на основните хоризонтални принципи на подкрепата от ЕСФ за периода 2007-2013 г., както и за прилагането на водещите принципи на Стратегическите насоки на Общността за сближаване и на Инициативата на Общността EQUAL - равенство на половете и превенция на дискриминацията въз основа на пол, раса, етнически произход, религия или вярвания, увреждания, възраст или сексуална ориентация, иновации, прилагане на политики, партньорство, добро управление на програми и проекти.

 

БЕНЕФИЦИЕНТИ

"Развитие на човешките ресурси" е оперативната програма с най-широк кръг потенциални бенефициенти.

 Приоритетна ос 1

Агенция по заетостта, образователни и обучаващи институции и организации, работодатели, браншови организации, социално-икономически партньори, НПО, центрове за информиране и професионално обучение, институции за професионално ориентиране, микропредприятия, консултантски фирми, центрове за развитие на предприемачеството.

 Приоритетна ос 2

Агенция по заетостта, образователни и обучаващи институции и организации, работодатели, браншови организации, социално-икономически партньори, изследователски центрове, НПО, институции и организации, осъществяващи контрол върху УТ в предприятията. 

Приоритетна ос 3

МОМН, НАПОО, ЦКОКО, НАЦИД, ЦИОО, ЦРЧР, Национален педагогически център, Национален институт за обучение на директори, образователни, обучителни и научни институции, научни организации, социално-икономически партньори, центрове за професионално обучение, общини, НПО, училищни настоятелства, НАОА, Център за учебно-тренировъчни фирми в средните професионални училища, научни центрове, работодатели, браншови организации. 

Приоритетна ос 4

МОМН, образователни и обучителни институции, детски градини, НПО, Център за образователна интеграция на децата и учениците от етническите малцинства, общини, ресурсни центрове, центрове за професионално обучение, извънучилищни педагогически учреждения, читалища, спортни клубове и младежки организации, НАПОО, ЦРЧР, социално-икономически партньори, Национален педагогически център, Център за учебно-тренировъчни фирми в средните професионални училища, работодатели и браншови организации. 

Приоритетна ос 5

АСП, АХУ, ДАЗД, НПО, ДАМС, Министерство на здравеопазването, специализирани предприятия и кооперации на хора с увреждания, доставчици на социални услуги, консултантски фирми, работодатели, общини, доставчици на здравни услуги, публични лечебни заведения, медицински университети, социално-икономически партньори и други

 Приоритетна ос 6

Институции на пазара на труда на национално и регионално равнище, контролни органи, институции, осъществяващи контрол върху условията на труд в предприятията, МТСП и второстепенните му разпоредители, Министерство на здравеопазването и второстепенните му разпоредители, ангажирани в сферата на социалните и здравните услуги, ДАЗД и др.

 Приоритетна ос 7

Потенциалните бенефициенти по останалите приоритетни оси на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”

 Приоритетна ос 8

Управляващ орган и междинни звена на ОП РЧР

  

 

АГЕНЦИЯ ЗА СОЦИАЛНО ПОДПОМАГАНЕ

МЕЖДИННО ЗВЕНО ПО ОПЕРАТИВНА ПРОГРАМА “РАЗВИТИЕ НА ЧОВЕШКИТЕ РЕСУРСИ”

 

Агенцията за социално подпомагане /АСП/ е администрация към министъра на труда и

социалната политика и изпълнява държавната политика в областта на социалното подпомагане, като осъществява дейности по отпускане на социални помощи и по

предоставяне на социални услугина гражданите в Република България.

Със своите териториални поделения, разположени във всяка община в страната и близо 5670 служители, Агенцията за социално подпомагане е най-голямата изпълнителна агенция в България, поела отговорността по предоставяне на социални помощи и услуги на близо 2,5 милиона души от населението на страната.

 

С акт на Министерски съвет – Решение № 965 от 16.12.2005 г. АСП е определена за Междинно звено по Оперативна програма “ Развитие на човешките ресурси”.

Нашата мисия

Мисията на Агенцията за социално подпомагане е да създаде условия за:

насърчаване на устойчивото развитие на социалните услуги за уязвими хора и групи, и

стимулиране на инициативите в сферата на социалната икономика, и

подобряване достъпа до здравни услуги и повишаване на здравната култура, особено сред уязвимите групи,

С цел: Подкрепа на социално включване

 

Какво включва нашата дейност по управление на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”?

 

Основните функции на Агенцията за социално подпомагане в качеството й на Междинно звено са свързани с процеса на изпълнение, управление и контрол на програми и проекти по Приоритетно направление 5 “Социална интеграция и заетост чрез развитие на социалната икономика” на Оперативна програма “Развитие на човешките ресурси”:

Разработва насоки за кандидатстване и тръжни досиета, съобразени с критериите, одобрени

от Комитета за наблюдение;

Организира и провежда процеса по набиране и оценка на проектопредложенията;

Сключва договори с бенефициентите;

Извършва проверки на място за установяване правилното изпълнение на дейностите, заложени

в договора между Междинното звено и бенефициента;

Създава и поддържа надеждна система за превенция, идентифицира и докладва нередности, установени по време на изпълнение на операциите;

Поддържа информационна система, гарантира публичност и осигурява прозрачност на процедурите по обявяване, оценка и мониторинг на проектите;

Верифицира исканията за плащане и нарежда пълно плащане на средствата на бенефициентите.

Приоритетно направление 5 попада в обхвата на сферата на действие на ЕСФ, посочена в чл. 3 1. c) от Регламент № 1081/2006.

Основната цел на приоритетното направление е да бъде оказана подкрепа за социално включване на уязвими групи чрез развитие на мрежа от подкрепящи бъдещата интеграция на пазара на труда социални услуги, насърчаване на социалното предприемачество и повишаване на трудоспособността и продължителността на трудовия живот на работната сила чрез по-добро здраве.

 

За контакти с "Агенция за социално подпомагане":

Адрес:

София 1051, ул. "Триадица" 2

Телефон:

(02) 811 96 07

Горещ телефон:

(02) 935 05 50

 

 

Ел.поща:

ok@asp.government.bg

Пресцентър

Телефон:

(02) 935 05 39

Административно обслужване

Телефон:

(02) 811 96 39

Работно време на агенцията

9.00 - 17.30

 

следваща страница 2


 
    Този сайт е създаден с финансовата подкрепа на Оперативна програма „Развитие на човешките ресурси”, съфинансирана от Европейския съюз чрез Европейския социален фонд. Цялата отговорност за съдържанието на сайта се носи от Сдружение „Общество за всички” и при никакви обстоятелства не може да се приема, че той отразява официалното становище на Европейския съюз и Договарящия орган.    
 
2005-2011 All Rights Reserved. Accociation Society for all.
webdesign by: www.hesup.com